top of page

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το γραφείο αναλαμβάνει την κατάθεση αιτήσεων στην Ελλάδα, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και διεθνώς για τα εξής:

 1. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες):

  • Στην Ευρώπη, με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (πατέντα) μπορεί να προστατευτεί μία εφεύρεση, δηλαδή μία τεχνική λύση σε ένα τεχνικό πρόβλημα, που είναι νέα, εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτική βιομηχανικής εκμετάλλευσης. Στις ΗΠΑ μπορεί να προστατευτεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (utility patent) ό,τι είναι νέο και χρήσιμο.

 2. Εμπορικά σήματα

  • Το εμπορικό σήμα είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην επιχείρηση και τον καταναλωτή. Η διακριτική του δύναμη παρέχει μεγαλύτερη προστασία από οποιοδήποτε άλλο διακριτικό γνώρισμα αφού ο δικαιούχος του μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση όχι μόνο πανομοιότυπου σήματος αλλά και παρόμοιου σήματος που δημιουργεί κίνδυνο σύγχυσης.

 3. Βιομηχανικά σχέδια

  • Στην ΕΕ, με βιομηχανικό σχέδιο μπορεί να προστατευτεί οποιοδήποτε χαρακτηριστικό αφορά την εμφάνιση ενός προϊόντος που είναι νέο και έχει μία πρωτοτυπία, όπως ο σχεδιασμός του προϊόντος (αρκεί να μην εξυπηρετεί τεχνική λειτουργία), το μοτίβο, το υλικό κλπ. Στις ΗΠΑ το design προστατεύεται πατέντα σχεδίου (design patent).

Για όλα τα παραπάνω, εκτός από την κατοχύρωσή τους, το γραφείο αναλαμβάνει την προστασία τους στην Ελλάδα και στο εξωτερι, μέσω ενός δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών, καθώς και τη σύνταξη συμβάσεων εκμετάλλευσής τους.

Engineering Sketch
Modern Office

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Το γραφείο αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες που χρειάζεται μία εταιρία κατά τη διάρκεια της ζωής της όπως: τροποποιήσεις του καταστατικού, μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, είσοδος νέων εταίρων/μετόχων, εκλογή ή/και αλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου/συμβούλου-διαχειριστή/διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου, λήψη αποφάσεων ΓΣ και ΔΣ στις ΑΕ και της συνέλευσης των εταίρων στις ΙΚΕ και τις ΕΠΕ ή ενέργειες που γίνονται χωρίς προηγούμενες αποφάσεις αυτών των οργάνων, συγχωνεύσεις κλπ. Επίσης αναλαμβάνει την προστασία των δικαιωμάτων της μειοψηφίας, καθώς και τις ενέργειες που απαιτούνται για την λύση μίας εταιρίας.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το γραφείο αναλαμβάνει τη σύνταξη και τη μελέτη όλων των εμπορικών συμβάσεων. Στόχος είναι να διασαφηνίζονται οι λεπτομέρειες κάθε συνεργασίας, ώστε να προλαμβάνεται, κατά το δυνατό, τυχόν δυσλειτουργία της έννομης σχέσης και να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα προσφυγής στα δικαστήρια. Ενδεικτικά, κάποιες συνηθισμένες συμβάσεις είναι οι εξής:

 • Εκμετάλλευση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (πατέντες, σήματα, σχέδια)

 • Εμπορική αντιπροσωπεία και διανομή

 • Ασφάλιση κινδύνων (αστική ευθύνη εργοδοτική ευθύνη, εγκαταστάσεις, εμπορεύματα, κέρδη κλπ)

 • Σύμβαση έργου και ανεξαρτήτων υπηρεσιών

 • Αποθήκευση και μεταφορά (logistics)

 • Δικαιόχρηση (franchise)

 • Μεταφορά τεχνολογίας

 • Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D)

 • Σύμβαση εργασίας

 • Εκμετάλλευση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας (βιβλία, μουσική, οπτικοακουστικά έργα κλπ)

Insurance Agent
Hotel Key

ΑΚΙΝΗΤΑ

Τα ακίνητα αποτελούν ένα από τα κατεξοχήν αντικείμενα ενασχόλησης του γραφείου. Το γραφείο παρέχει συμβουλές και διεκπεραιώνει υποθέσεις που αφορούν την απόκτηση (με ή χωρίς τραπεζικό προϊόν) και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τη σύσταση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, καθώς και την δικαστική και εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & STARTUPS

Το γραφείο αναλαμβάνει την υλοποίηση επενδύσεων κάθε είδους, ιδίως στους τομείς που άπτονται με την καινοτομία, τον τουρισμό, τη γεωργία, τις κατασκευές και τη φαρμακευτική, και συγκεκριμένα αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών εργασιών που απαιτούνται για την έκδοση των απαραίτητων αδειών, τη σύνταξη και τον έλεγχο των απαραίτητων συμβάσεων, μέχρις ότου λειτουργήσει η επένδυση.
Επίσης, αναλαμβάνουμε την ίδρυση και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων (startups), ιδίως όσες σχετίζονται με καινοτόμες ιδέες.

Industrial Designer
Shipping Boxes

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Οι πωλήσεις είναι αυτές που αποφέρουν έσοδα και κέρδη στις επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό η εξασφάλιση της πώλησης είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις.
Σε κάθε περίπτωση, εάν η πώληση έχει γίνει με ή χωρίς προηγούμενη εξασφάλισή της, το γραφείο αναλαμβάνει τον χειρισμό εξώδικων και δικαστικών ενεργειών με σκοπό την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ

Σύμφωνα με τη νέα πτωχευτική νομοθεσία, επιχειρήσεις και ιδιώτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: ποσό τουλάχιστον 30.000 €, που αποτελεί τουλάχιστον το 40% των συνολικών δεσμεύσεων. το ίδιο με τη διαφορά ότι το ποσοστό αυξάνεται στο 60%. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται άτομα των οποίων η συνολική περιουσία δεν υπερβαίνει τις 350.000 € (ιδιώτες και εταιρείες). Περιλαμβάνει επίσης εταιρείες με τζίρο έως 700.000€ ή προσωπικό έως 10 άτομα.

Men with Calculator
Book of Laws

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ

Το γραφείο αναλαμβάνει το σύνολο ζητημάτων που μπορούν να προκύψουν από την μεταβίβαση περιουσίας λόγω θανάτου. Τα συνηθέστερα θέματα που ανακύπτουν είναι τα εξής:

 • Εκτέλεση διαθήκης

 • Δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς

 • Δικαστική διεκδίκηση κληρονομιάς

 • Διαχείριση κληρονομιάς

 • Νόμιμη μοίρα – Κληροδοσία – Συνεισφορά

 • Καταπίστευμα

bottom of page