ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το γραφείο αναλαμβάνει την κατάθεση αιτήσεων στην Ελλάδα, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και διεθνώς για τα εξής:

 1. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες):

  • Στην Ευρώπη, με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (πατέντα) μπορεί να προστατευτεί μία εφεύρεση, δηλαδή μία τεχνική λύση σε ένα τεχνικό πρόβλημα, που είναι νέα, εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτική βιομηχανικής εκμετάλλευσης. Στις ΗΠΑ μπορεί να προστατευτεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (utility patent) ό,τι είναι νέο και χρήσιμο.

 2. Εμπορικά σήματα

  • Το εμπορικό σήμα είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην επιχείρηση και τον καταναλωτή. Η διακριτική του δύναμη παρέχει μεγαλύτερη προστασία από οποιοδήποτε άλλο διακριτικό γνώρισμα αφού ο δικαιούχος του μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση όχι μόνο πανομοιότυπου σήματος αλλά και παρόμοιου σήματος που δημιουργεί κίνδυνο σύγχυσης.

 3. Βιομηχανικά σχέδια

  • Στην ΕΕ, με βιομηχανικό σχέδιο μπορεί να προστατευτεί οποιοδήποτε χαρακτηριστικό αφορά την εμφάνιση ενός προϊόντος που είναι νέο και έχει μία πρωτοτυπία, όπως ο σχεδιασμός του προϊόντος (αρκεί να μην εξυπηρετεί τεχνική λειτουργία), το μοτίβο, το υλικό κλπ. Στις ΗΠΑ το design προστατεύεται πατέντα σχεδίου (design patent).

Για όλα τα παραπάνω, εκτός από την κατοχύρωσή τους, το γραφείο αναλαμβάνει την προστασία τους στην Ελλάδα και στο εξωτερι, μέσω ενός δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών, καθώς και τη σύνταξη συμβάσεων εκμετάλλευσής τους.

Engineering Sketch
Modern Office

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Το γραφείο αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες που χρειάζεται μία εταιρία κατά τη διάρκεια της ζωής της όπως: τροποποιήσεις του καταστατικού, μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, είσοδος νέων εταίρων/μετόχων, εκλογή ή/και αλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου/συμβούλου-διαχειριστή/διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου, λήψη αποφάσεων ΓΣ και ΔΣ στις ΑΕ και της συνέλευσης των εταίρων στις ΙΚΕ και τις ΕΠΕ ή ενέργειες που γίνονται χωρίς προηγούμενες αποφάσεις αυτών των οργάνων, συγχωνεύσεις κλπ. Επίσης αναλαμβάνει την προστασία των δικαιωμάτων της μειοψηφίας, καθώς και τις ενέργειες που απαιτούνται για την λύση μίας εταιρίας.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το γραφείο αναλαμβάνει τη σύνταξη και τη μελέτη όλων των εμπορικών συμβάσεων. Στόχος είναι να διασαφηνίζονται οι λεπτομέρειες κάθε συνεργασίας, ώστε να προλαμβάνεται, κατά το δυνατό, τυχόν δυσλειτουργία της έννομης σχέσης και να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα προσφυγής στα δικαστήρια. Ενδεικτικά, κάποιες συνηθισμένες συμβάσεις είναι οι εξής:

 • Εκμετάλλευση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (πατέντες, σήματα, σχέδια)

 • Εμπορική αντιπροσωπεία και διανομή

 • Ασφάλιση κινδύνων (αστική ευθύνη εργοδοτική ευθύνη, εγκαταστάσεις, εμπορεύματα, κέρδη κλπ)

 • Σύμβαση έργου και ανεξαρτήτων υπηρεσιών

 • Αποθήκευση και μεταφορά (logistics)

 • Δικαιόχρηση (franchise)

 • Μεταφορά τεχνολογίας

 • Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D)

 • Σύμβαση εργασίας

 • Εκμετάλλευση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας (βιβλία, μουσική, οπτικοακουστικά έργα κλπ)

Insurance Agent
Hotel Key

ΑΚΙΝΗΤΑ

Τα ακίνητα αποτελούν ένα από τα κατεξοχήν αντικείμενα ενασχόλησης του γραφείου. Το γραφείο παρέχει συμβουλές και διεκπεραιώνει υποθέσεις που αφορούν την απόκτηση (με ή χωρίς τραπεζικό προϊόν) και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τη σύσταση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, καθώς και την δικαστική και εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & STARTUPS

Το γραφείο αναλαμβάνει την υλοποίηση επενδύσεων κάθε είδους, ιδίως στους τομείς που άπτονται με την καινοτομία, τον τουρισμό, τη γεωργία, τις κατασκευές και τη φαρμακευτική, και συγκεκριμένα αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών εργασιών που απαιτούνται για την έκδοση των απαραίτητων αδειών, τη σύνταξη και τον έλεγχο των απαραίτητων συμβάσεων, μέχρις ότου λειτουργήσει η επένδυση.
Επίσης, αναλαμβάνουμε την ίδρυση και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων (startups), ιδίως όσες σχετίζονται με καινοτόμες ιδέες.

Industrial Designer
Shipping Boxes

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Οι πωλήσεις είναι αυτές που αποφέρουν έσοδα και κέρδη στις επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό η εξασφάλιση της πώλησης είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις.
Σε κάθε περίπτωση, εάν η πώληση έχει γίνει με ή χωρίς προηγούμενη εξασφάλισή της, το γραφείο αναλαμβάνει τον χειρισμό εξώδικων και δικαστικών ενεργειών με σκοπό την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Το γραφείο αναλαμβάνει την δικαστική και εξώδικη επίλυση κάθε είδους φορολογικών διαφορών, την άσκηση κάθε ένδικου βοηθήματος προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και την Επιτροπή Προδικαστικών Προσφυγών, καθώς και την άσκηση ανακοπών και φορολογικών προσφυγών στα διοικητικά Δικαστήρια, ενώ παρέχει και συμβουλές για την φορολογική μεταχείριση επιχειρηματικών ενεργειών. Ενδεικτικά οι υποθέσεις που αναλαμβάνει το γραφείο αφορούν:

 • κατασχέσεις από τη φορολογική αρχή

 • φόρο εισοδήματος

 • φόρο κληρονομιών

 • φορολογία ακινήτων

 • μερίσματα και επιχειρηματική αμοιβή

 • φορολογικό έλεγχο

 • λογιστικό και εξωλογιστικό προσδιορισμό κερδών από τη φορολογική αρχή

Men with Calculator
Book of Laws

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ

Το γραφείο αναλαμβάνει το σύνολο ζητημάτων που μπορούν να προκύψουν από την μεταβίβαση περιουσίας λόγω θανάτου. Τα συνηθέστερα θέματα που ανακύπτουν είναι τα εξής:

 • Εκτέλεση διαθήκης

 • Δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς

 • Δικαστική διεκδίκηση κληρονομιάς

 • Διαχείριση κληρονομιάς

 • Νόμιμη μοίρα – Κληροδοσία – Συνεισφορά

 • Καταπίστευμα

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ

Στον νέο πτωχευτικό, ο οποίος αντικαθιστά μία σειρά από νομοθετήματα (μεταξύ αυτών και τον νόμο 3869 – υπερχρεωμένα), μπορούν να ενταχθούν και επιχειρήσεις και ιδιώτες. Με τον νέο πτωχευτικό την αίτηση πτώχευσης μπορεί να την υποβάλει και ο ίδιος ο οφειλέτης. Με το πέρας της πτώχευσης επέρχεται απαλλαγή από τα χρέη, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που θέτει ο νόμος.
Για τους ιδιώτες υπάρχει η δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας με τον εξής τρόπο. Οι ευάλωτοι οφειλέτες μπορούν να μεταβιβάσουν την κύρια κατοικία τους στον «Φορέα Απόκτησης και επαναμίσθωσης», από τον οποίο ο οφειλέτης μπορεί να μισθώσει την κατοικία του για 12 έτη, και ύστερα από αυτήν την περίοδο μπορεί να την επαναγοράσει.
Προϋπόθεση πτώχευσης να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα για τουλάχιστον για 6 μήνες, ύψους τουλάχιστον 30.000 €, το οποίο να συνιστά τουλάχιστον το 40% των συνολικών υποχρεώσεων.
Στις "πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου" οι προϋποθέσεις είναι ίδιες με τη διαφορά ότι το ποσοστό αυξάνεται σε 60%. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα πρόσωπα των οποίων το σύνολο του ενεργητικού δεν υπερβαίνει τις 350.000 € (ιδιώτες και επιχειρήσεις). Επίσης, υπάγονται οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 700.000 € ή προσωπικό μέχρι 10 άτομα.

Bankruptcy Filing
Theater Lights

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύει κυρίως τα έργα του λόγου και της τέχνης (βιβλία, έντυπες εκδόσεις, φωτογραφίες, θέατρο, κινηματογράφος, μουσική κλπ), καθώς και κάποια από τα έργα της επιστήμης (προγράμματα Η/Υ κλπ).
Το γραφείο παρέχει συμβουλές για την κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (δηλαδή για τρόπους απόκτησης βεβαίας χρονολογίας δημιουργίας) και αναλαμβάνει την προστασία τους και την σύνταξη συμβάσεων εκμετάλλευσής τους.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Το γραφείο αναλαμβάνει τον χειρισμό ποινικών υποθέσεων οικονομικού αντικειμένου όπως ποινικές υποθέσεις πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (προσβολή εμπορικών σημάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας), ακάλυπτες επιταγές, μη καταβολή ΦΠΑ, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών κλπ.

Crime Scene Investigation
Sorting Medicine

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση κάθε απαραίτητης γραφειοκρατικής διαδικασίας ενώπιον του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού αρμόδιου οργανισμού για την είσοδο ενός προϊόντος στην αγορά. Οι υπηρεσίες απευθύνονται ιδίως φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά και συμπληρώματα διατροφής.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Μία ιατρική πράξη ή παράλειψη ενδέχεται να προκαλέσει σωματική βλάβη ή ακόμη και θάνατο και να δημιουργήσει ευθύνη προς αποζημίωση στον παθόντα ή/και στους συγγενείς του παθόντος.
Το γραφείο αναλαμβάνει, με ευθύνη και σεβασμό προς το ιατρικό επάγγελμα και τον ασθενή, να χειριστεί υποθέσεις ιατρικής ευθύνης, σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες από τον χώρο της υγείας.

Stethoscope on the Cardiogram